Na základe dlhoročných skúseností preferujeme nasledovné spôsoby mimosúdneho vymáhania

Osobné návštevy na mieste sídla firmy/bydliska dlžníka, prevádzke, na mieste bydliska konateľa a spoločníkov, všetkých spriaznených osôb, ktoré sú spojené s výberom finančnej hotovosti

Spolupráca pri zisťovaní trvalých pobytov s mestskými/obecnými úradmi

Pravidelný telefonický kontakt

Pravidelný SMS upozorňovací systém dlžníkov

Zasielanie upomienok a výziev na úhradu formou pošty a e-mailu

Predbežné zisťovane majetkových pomerov dlžníkov (aj keď to je predmetom exekúcie)

Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku

Spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu ako priameho exekučného titulu

Podpísanie zmenky

Návšteva obchodných partnerov dlžníka

Osobné doručovanie penalizačných faktúr

Všetky potrebné úkony na posilnenie právnej pozície klienta a posilnenie vymožiteľnosti pohľadávok

Nevymôžeme? Neplatíte!

Sme odmeňovaní len z toho čo vymôžeme.

Výška našej odmeny je závislá len na hodnote reálne vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej miery.
Spolupracujeme aj na základe individuálnych dohôd.