Môžem žiadať zmluvnú pokutu ak nebola dohodnutá v zmluve? Aké sú jej pravidlá?

Nie nemôžete. Ako už z názvu vyplýva ide o zmluvnú pokutu, čo znamená, že o jej výške a podmienkach musí hovoriť zmluva v písomnej forme. Aj keď aj ústna zmluva je zmluva, nie je možné zmluvnú pokutu dohodnúť ústne.

Ak sme teda pri téme zmluvná pokuta, povedzme si kedy a v akej výške môže byť stanovená. Zmluvná pokuta sa spravidla viaže na porušenie povinnosti zo zmluvy. Teda ak dodáte tovar alebo službu a odberateľ Vám ju nezaplatí v lehote splatnosti či v opačnom garde, v prípade nedodania tovaru alebo služby.

Z praxe sa stretávame s rôznymi výškami zmluvnej pokuty, dokonca aj so zmluvnou pokutou 1 % p. d. (denne) čo predstavuje 365% ročný úrok. V 90 rokoch dokonca aj takéto pokuty súd schvaľoval.

Dnes už je to minulosťou a máme tu všadeprítomné zásady poctivého obchodného styku. Teda ak je zmluvná pokuta príliš vysoká a neprimeraná, je v rozpore s poctivým obchodným stykom. Je preto dobré vyhnúť sa prehnanému percentu, ktoré Vám pri jeho uplatňovaní príslušný súd zamietne. Odporúčame pri obchodnom styku nepresiahnuť 0,25 % p. d. Nezabudnite na to, že so zmluvnou pokutou musia súhlasiť všetky zmluvné strany.

Ďalšie články