Zlúčenie spoločnosti

Zrušenie spoločnosti zlúčením označujeme ako zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Má charakter dobrovoľného zrušenia, kedy majetok spoločnosti, ale aj záväzky (dlhy) prechádzajú do inej spoločnosti. Zlúčením dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, ktorých imanie prechádza na inú, už existujúcu spoločnosť.

V zmysle ust. § 69a zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") nastávajú účinky zlúčenia spoločnosti jeho zápisom do obchodného registra. Zápisom do obchodného registra prechádza imanie zanikajúcich spoločností na nástupnícku spoločnosť. Spoločnosti zanikajúce zlúčením zanikajú.

V skratke napísané dlžník takto prevedie všetok majetok spoločnosti (čo z pravidla nie je žiadny) a záväzky - dlhy (niekedy aj rádovo státisíce eur) na nástupnícku spoločnosť. V tejto spoločnosti je často krát zlúčených veľa spoločností, ktoré mali dlhy. Sídlo napísané na polorozpadnutej budove, na schránke niekde na sídlisku alebo Office, kde sa dá zapísať len sídlo, majiteľ zahraničná spoločnosť alebo cudzokrajný občan. V tomto prípade sa vymožiteľnosť rovná skoro nule. Aj keď každý prípad je individuálny.

Ďalšie články