Ex offo výmaz spoločnosti

Existuje možnosť, kedy môže o zrušení spoločnosti rozhodnúť súd, a to bez akejkoľvek aktivity podnikateľa. Podnikateľ sa o začatí konania o zrušenie spoločnosti dozvie až doručením uznesenia súdu. Takýto spôsob ukončenia spoločnosti sa nazýva zrušenie spoločnosti ex offo (výmaz na základe úradnej povinnosti), čiže z akejsi úradnej povinnosti súdu (bez toho, že by musela legitimovaná osoba podávať riadny návrh) za predpokladu, že existujú okolnosti, s ktorými Obchodný zákonník spája možnosť takéhoto zrušenia. Výmaz s.r.o. ex offo teda je možný.

Ex offo výmaz spoločnosti z obchodného registra môžu sprevádzať nasledujúce okolnosti:
•v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v období dlhšom ako 3 mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
•s.r.o. stratí oprávnenie na podnikanie,
•zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
•spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
•spoločnosť porušuje povinnosť vykonávať určité činnosti pomocou fyzických osôb, ktoré majú odborné predpoklady, licencie, iné zručnosti vyžadované zákonom,
•spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej 2 účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
•spoločnosť nespĺňa podmienku „živého“ právneho vzťahu k sídlu (napríklad bola jej ukončená nájomná zmluva a spoločnosť nemá k svojej adrese zapísanej v obchodnom registri už žiadny iný právny vzťah).

Postačuje, ak je naplnená čo i len jedna z vyššie uvedených okolností a súd môže začať konanie o zrušenie spoločnosti – výmaz ex offo a zrušenie spoločnosti s.r.o. ex offo.

Ďalšie články